De SoLiDe beweging heeft als doel de maatschappij te transformeren volgens de uitgangspunten van het Sociaal Humanisme en deze uitgangspunten nader te preciseren en uit te werken.

SoLiDe staat voor een nieuwe inhoud en onderlinge samenhang van de volgende idealen:

 • Socialisme als ideaal dat de sociale, historische aard van de mens als basis erkent.
 • Liberalisme als ideaal dat de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van keuze erkent.
 • Democratie als middel om vanuit Socialisme en Liberalisme tot inrichting van de samenleving te komen.

SoLiDe staat niet alleen voor deze combinatie van idealen maar ook voor Solidariteit. De basis van onze morele uitgangspunten. Al deze tot de draad versleten en misbruikte begrippen moeten weer nieuwe betekenis krijgen. Het is geen oude wijn uit nieuwe zakken, maar nieuwe wijn uit oude.

De beweging:
 1. beschouwt zichzelf als een onaf werkstuk, aan kritische beschouwing onderhevig. Kritiek die wordt onderbouwd met kennis en inzicht;
 2. is een ideologische beweging en geen politieke partij; haar belangrijkste functie is het ontwikkelen en verbreiden van een beter passend moreel kader. Daaruit af te leiden doelen dienen als richtingwijzers en niet als voorschrift voor een utopie;
 3. wil dit bereiken door invloed uit te oefenen op bestaande organisaties of door de vorming van nieuwe organisaties gebaseerd op het SoLiDe gedachtegoed;
 4. ontwikkelt een variëteit aan cultuur en ritueel waarin de deelnemers de SoLiDe ideeën als gezamenlijkheid, als iets wat hen verbindt, op hun eigen wijze kunnen beleven. Daarbij wordt persoons- en leiderschapsverheerlijking voortdurend bestreden.
Individu en maatschappij:
 1. De kern van ons morele principe is de solidariteit: een wederzijdse verplichting om samen aan een doel te werken en daarbij voor elkaar in te staan die vrijwillig wordt aangegaan. Het is geen vanzelfsprekende broederschap die uitgaat van de natuurlijke goedheid van de mens. En het gaat er niet om een toestand te bereiken waarin iedereen het zelfde kan, moet, wil en krijgt.
 2. Eigen initiatief, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn belangrijk. De vrijheid, noodzakelijk voor hun ontplooiing is dat ook, evenals een redelijke materiële beloning van geslaagde creaties. Maar creaties zijn het resultaat van een geschiedenis die niet begint of ophoudt bij het individu. Wij willen een grens stellen aan onmatige vormen van toe-eigening van de voortbrengselen van de maatschappij door individuen op grond van zogenaamde eigen verdiensten.
 3. De SoLiDe beweging wil private eigendom van productiemiddelen met een duidelijk ondernemende rol van de eigenaren behouden. Alle overige vormen van eigendom van productiemiddelen moeten worden vermaatschappelijkt. Vererving naar het nageslacht geldt alleen privé goederen en mogelijk een recht op arbeidsloos inkomen. Zij erkent de markt als belangrijk economisch stuursysteem dat vrijheid mogelijk maakt. Het maken van winst is een legitiem doel voor een organisatie, in de eerste plaats om de kansen op het eigen voortbestaan te vergroten. En daarmee zekerheid voor haar deelnemers.
 4. We streven naar verbetering door democratisering van instituties en organisaties. Democratie zien wij als een mechanisme voor zowel de kwalificatie voor deelname aan de besluitvorming op grond van kennis en vaardigheid als een mechanisme voor de besluitvorming zelf. De gangbare opvatting van parlementaire democratie is te beperkt.
Mensheid, wereld, natuur
 1. De SoLiDe beweging beschouwt de Verlichting, daaruit voortvloeiende humanismen, kapitalismen en democratie als de superieure cultuur en levenswijze van de mens. Het huidige falen van dit systeem moet leiden tot verbetering, niet tot afschaffing. Daaruit vloeit geen wens tot overheersing of onmiddellijke absorptie van andere culturen voort maar wel het in stand houden van dominantie. Zij wijst gelijkwaardigheid van culturen af.
 2. De waarde van het leven van een individu, een individueel exemplaar, kan, afhankelijk van soort en omstandigheden, kleiner of groter zijn. Dit geldt zowel voor plantaardig als dierlijk leven, waaronder dat van de mens. De waardering van leven is een cultureel, maatschappelijk en historisch gegeven, aan discussie onderhevig. Er is geen uit de natuur of uit het individu voortvloeiende waardering waarop men zich kan beroepen.
 3. De SoLiDe beweging streeft naar verbetering van de toestand van de mensheid. Ze onderkent verschillen tussen groepen en culturen en ziet ongelijkheden niet als per definitie op te heffen ongewenstheden. De historie kan niet ongedaan gemaakt worden en kan slechts bij uitzondering een reden zijn voor speciale behandeling van daders en slachtoffers. Ongelijkheden zijn op zichzelf geen reden en een beoordeling van daden toen met de kennis van nu slechts beperkt mogelijk.
 4. De omgang met de natuur, dat wil zeggen: de kapitalistische economie, is een wereldwijd functionerend systeem dat dreigt te ontsporen als dat niet al gebeurd is. Er is dringend behoefte aan wereldwijde en cultureel-regionale regulering en begrenzing. Internationale samenwerking en het tot stand komen van federaties van staten is daar een voorwaarde voor.

Lees verder De SoLiDe mens

Reacties worden gewaardeerd; de eerste keer moet de beheerder dit goedkeuren i.v.m. spam.
Versie 5.5 dd 180421

Versie 5.2 dd 160917
Versie 4.1 dd 120728 is hier te bekijken.


Reacties

Het SoLiDe manifest — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *